Главная - Архив - Dulaty University хабаршысы - Dulaty University хабаршысы, 2022, №2

Dulaty University хабаршысы, 2022, №2

Dulaty University хабаршысы, 2022, №2

Г.С. Шигланова

МАТЕМАТИКАНЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНДА ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

М.Е. Қонсақова

ПРИМЕНЕНИЕ GEOGEBRA ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

А.А. Токторбекова

БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОБАЛАУ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ

A. Dauletkulova

THE EFFECTS OF MOTIVATION ON STUDENT’S SCHOLARLY ACCOMPLISHMENT IN MATHEMATICS

Т. Жанкулов

ҒҰМЫРЫ ҒЫЛЫМ ГУМАНИЗМІМЕН ӨРІЛГЕН БАСШЫ

Г.Т. Макимова

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т.А. Мукашев

Р. НИЯЗБЕКТІҢ «КӨСЕМ» РОМАНЫ: ТАРИХИ ШЫНДЫҚ ПЕН КӨРКЕМДІК ШЫНДЫҚ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

А.А. Молдабаева

Ш. МҰРТАЗА ПРОЗАСЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАН КӨРІНІСІ

K. Jolchibekova

DERIVATIVE PROPERTIES OF TERMS OF THE FOOD INDUSTRY IN THE KAZAKH LANGUAGE (COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)

Б. Аташ

АТА-БАБА ДӘСТҮРІНІҢ ДІНИ ЖӘНЕ ДІНИ СЕНІМДІК ҚЫРЛАРЫ

Zh. Tugelova

THE CONCEPT OF POLEMICAL DISCOURSE AND ITS ROLE IN COMMUNICATIVE COMPETENCE

Д.Д. Омирзакова

КӨШПЕЛІ ТАНЫМДАҒЫ ӘСКЕРИ МӘДЕНИЕТТІҢ ОРНЫ

Ф.М. Ержанова

КОНЦЕПТ «ВЕРА» В ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Д.Д. Кульбаева

ОЙЛАУ МӘДЕНИЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘНІ

Г.Т. Алджамбекова

УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТЕРІН ДАМЫТУ

С.А. Омаров

ВОПРОС О ПРИРОДЕ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКОСОЦИОЛОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ИДЕОЛОГОВПАРТИИ ЭСЕРОВ (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

И.О. Мөлдеков

ДҰРЫС КӨПБҰРЫШТАРДЫ ТҰРҒЫЗУДЫҢ ТУРА ЖӘНЕ КЕРІ ЕСЕПТЕРІ

И.О. Мөлдеков, Г.И. Муратова

ШЕҢБЕРДІ ТЕҢДЕЙ БӨЛІКТЕРГЕ БӨЛУ ЕСЕПТЕРІ

Л.Н.Есмаханова

КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮРІП ӨТУІН ОҢТАЙЛЫ РЕТТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Б.А. Молдабеков

ТАБИҒИ ГАЗДЫ ӨНДІРУ КЕЗІНДЕГІ ГИДРАТ ТҮЗІЛУМЕН КҮРЕС

А.Д. Иманалиева

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ГАЗОВ ДЛЯ МОДЕЛИ ГОРОДСКОГО КАНЬОНА С НЕПРЕРЫВНЫМИ БАРЬЕРАМИ

С.И. Миннуллина

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА ВОДЫ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ЗАЩИТНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Д.М. Телагисова

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Б.У. Сабуров

ШАЛА ӨТКІЗГІШТЕРДЕГІ КОНТАКТІЛІК ҚҰБЫЛЫСТАР

Ф.Ф. Богоутдинов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ