Үлгі

Шаблон-word (Көшіріп алу)

Мақала рәсімдеу үлгісі

 

ҒТАМР 27.47.17

 

Н.А. Абиев1 (orcid - 0000-0002-7691-9035) – негізгі автор

А.Б. Досыбаева2 (orcid - 0000-0003-7781-4258)

1Физ.-мат. ғылым. канд., доцент, 2Магистрант

 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ., Қазақстан e-mail:   

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МЕТРИКАЛЫҚ ЛИ АЛГЕБРАЛАРЫНЫҢ РИЧЧИ ОПЕРАТОРЫН ТАБУДАҒЫ ҚОЛДАНЫСТАРЫ

 

Аннотация. Метрикалық Ли алгебраларының Риччи қисықтылығын зерттеу теория мен оның қолданыстарындағы маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Бұл жұмыс Риччи операторын табуда аналитикалық есептеу жүйелерінің тиімділігін көрсетуге арналған. Сәйкес келетін Maple программасы әзірленген.

Тірек сөздер: метрикалық Ли алгебрасы, Риччи қисықтылығы, Риччи операторы.

Кіріспе. Мәтін..............................................

Зерттеу шарттары мен әдістері. Мәтін..............................................

Зерттеу нәтижелері. Мәтін..............................................

Ғылыми нәтижелерді талқылау. Мәтін..............................................

Қорытынды. Мәтін..............................................

Әдебиеттер тізімі

1. Milnor J. Curvatures of left invariant metrics on Lie groups// Adv. Math. - 1976. -V.21. -P.293-

2. Кремлев, А.Г. Сигнатура кривизны Риччи левоинвариантных римановых метрик на четырехмерных группах Ли. Неунимодулярный случай [Текст] / А.Г. Кремлев, Ю.Г. Никоноров // Мат. труды. – – Т.12, №1. – С.40-116.

Материал редакцияға 19.12.18 түсті.

 

Қаржыландыру туралы ақпарат (бар болса).

 

Н.А. Абиев, А.Б. Досыбаева

 

Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К НАХОЖДЕНИЮ ОПЕРАТОРА РИЧЧИ МЕТРИЧЕСКИХ АЛГЕБР ЛИ

 

Аннотация. Изучение кривизны Риччи метрических алгебр Ли является одной из актуальных задач в теории и ее приложениях. Настоящая работа посвящена демонстрации эффективности системы аналитических вычислений при нахождении оператора Риччи. Разработана соответствующая Maple программа.

Ключевые слова: метрическая алгебра Ли, кривизна Риччи, оператор Риччи.

N.А. Аbiev, A. Dossybayeva

 

M.Kh.Dulaty Taraz Regional University, Taraz, Kazakhstan

 

USING COMPUTER TECHNOLOGIES TO CALCULATIONS OF RICCI OPERATOR OF METRIC LIE ALGEBRAS

 

Abstract. Studying of Ricci curvature of metric Lie algebras is one of important problems of the theory and its apllications. The present work is devoted to the demonstration of efficiency of system of analytic computations in realizing calculations of Ricci operator. A corresponding Maple program was prepared.

Keywords: metric Lie algebras, Ricci curvature, Ricci operator.

References

1. Milnor Curvatures of left invariant metrics on Lie groups// Adv. Math. - 1976. -V.21. -P.293-329.

2. Kremlev, A.G., Nikonorov Yu.G. Signatura krivizny Richchi levoinvariantnyh rimanovyh metrik na chetyrekhmernyh gruppah Li. Neunimodulyarnyj sluchaj [Ricci curvature Signature of left-invariant Riemannian metrics on four- dimensional Lie groups. Non-unimodular case] // Matematicheskie trudy [Mathematical Proceedings]. - 2009. - 12, No.1. - P. 40-116. [in Russian]

Назар аударыңыз!

Қызыл түспен – транслитерация, көк түспен – ағылшын тіліне аудармасы берілген.

Хат алмасуға жауапты автордың аты-жөні _________________________,

телефон нөмірі (WhatsApp +77хх ххх хх хх) _________________________