Мақсат, міндеттер

«Механика және технологиялар» ғылыми журналының мақсаты заманауи механика (қатты дене, сусымалы заттар, топырақ, сұйық және газ тәрізді заттар механикасы), тамақ өнімдері саласындағы технологиялар, текстиль өндірісінің және жеңіл өнеркәсіп технологиялары,  көлік технологиялары, құрылыс материалдары мен құрылыс өндірісінің технологиялары, геотехникалық технологиялар, машина жасау, химиялық, экологиялық, мелиорациялау және суғару технологиялары, ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыз ету технологиялары мәселелері бойынша өзекті теориялық және эксперименталдық ғылыми зерттеу жұмыстарын  отандық және шетелдік ғылыми қауымдастық арасында кеңінен тарату болып табылады.

Басылымның мақсатына жету үшін келесі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету негізінде жүзеге асырылады:

- «Механика және технологиялар» журналын ҚР АжҚКМ Ақпарат комитетінде тіркеуден өткізу және мерзімдік басылымдар тізіміне есепке қою жөнінде куәлік алу;

- журналды халықаралық мерзімді басылымдар базасына енгізу және ISSN номерін алу;

- отандық және шетелдік ғалымдардың, мамандардың, магистранттар мен докторанттардың өзекті ғылыми зерттеулерінің жаңа теориялық және эксперименталдық нәтижелерін мемлекеттік және шет тілдерінде жариялау;

- журнал редакциялық  алқасының жұмысына, мақалаларды рецензиялауға Ресей, Германия, Беларусь, Өзбекстан елдерінің, сондай-ақ басқа да алыс және жақын шет елдердің ірі ғалымдарын тарту;

- журналдың халықаралық және қазақстандық сілтемелер дерек қорларында таралуын қамтамасыз ету;

- журналды ҚР БжҒМ-нің сапаны қамтамасыз ету комитетінің тізіміне енуін қамтамасыз ету;

- журналды ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов» және  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» базалық баспа ісі стандарттарының талаптарына және ҚР БжҒМ №170 бұйрығының (30.04.2020 ж. қабылданған) талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;

- журналдың электрондық сайтын дайындау және оның контентін үнемі жаңартып отыру арқылы журналдың ақпараттық қолжетімділігін қамтамасыз ету;

-журналға мақалалар қабылдау және оларды рецензиялау жұмыстарын цифрландыру мақсатында онлайн портал жұмысын оңтайландыру;

- ірі ғалымдарды тарту арқылы ғылыми мақалаларды сапалы рецензиялау;

- журнал авторларының-мерейтой иелерінің ғылыми жетістіктерін тұрақты түрде жариялап отыру.

Жоғарыда көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру журналдың беделін арттыруға және заманауи ғылыми басылымдар арасында өз ортасын құруға жағдай жасайтын болады.