Главная - Архив - Механика и технологии - Механика және технологиялар Ғылыми журналы, 2022, №1

Механика және технологиялар Ғылыми журналы, 2022, №1

Механика және технологиялар, 2022, №1

Екі концентрлік сфералар арасындағы тұтқыр ортаның ағысы

Автор: Р.Ж. Наметкулова, А.К. Кадиримбетова
Бет 5-11

Тербеліс формасын тізбектеп жуықтаудың графикалық формасы

Автор: А.Т. Жақаш, Ю.Р. Крахмалева, Ә.Ж. Махмут
Бет 12-17

Development of a model and control algorithm for a solar tracker

Author: А.D. Mehdiyev, Y.Zh. Sarsikeev, Y.K. Amir
Page 18-26

Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Автор: Ж.С. Туленбаев, А.А. Омарова, Н.Ж. Каражанов
Бет 27-34

Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты для энергообеспечения сельских потребителей

Автор: А.Д. Мехтиев, Е.Ж. Сарсикеев, С.К. Жумажанов
Страница 35-44

Қазақстанның гидрогеотермалдық және гидрогеоминералдық ресурстарының даму болашағы

Автор: Н.Ш. Абдлахатова, А.Б. Токмолдаев
Бет 45-54

Функционалдық тұрғыдағы йогурттардың органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштерін зерттеу

Автор: Н.Ә. Жүсіп, С.Б. Байтукенова
Бет 55-64

Нейрондық желіні пайдаланып ағындағы ұнның дисперсиясын анықтау

Автор: М.Е. Ержанова
Бет 65-70

Ангидритовые вяжущие из фосфогипса и доломита

Автор: А.А. Сагындыков, Б.А. Нурлыбаев, Н.Т. Карабаев, А.К. Медетов
Страница 71-77

Периметрі бойынша бұжырлық коэффициенті әртүрлі каналдардағы су қозғалысы

Автор: С.Қ. Жолдасов, М.Т. Байжигитова, С.Ж. Тәттібаев
Бет 78-86

Определение основных уравнений нелинейных деформаций стержней при термомеханических нагрузках

Автор: Ж.У. Сугиров, Г.Г. Байсарова, С.М. Оспанова, М.К. Суйменова, Г.И. Есболай, А.И. Избасар
Страница 87-92

Сөйлеуді тану жүйесінің алгоритмдерін рәсімдеу

Автор: Д. Сұлтанбекұлы, С.А. Кульмамиров
Бет 93-102